LawAccess NSW

​Wïc Kuɔɔny në Wɛ̈t Löŋ? ​Need Legal Help? (Dinka)

Wïc​ Kuɔɔny në Wɛ̈t Löŋ? (Audio)

Na nɔŋ kë dhal yïïn në wɛ̈t löŋ, ke yïn lëu ba LawAccess NSW Yuɔ̈p bï kony. Yup telefuun 1​300 888 529 Kööl Tök agut cï Kööl Dhiëc (e liu në nïn ke ajadha) thaa 9 miäkduur agut cï thaa 5 thëëi. Na wïc raan thok waaric, ke yïn yuɔ̈pë Ajuiɛɛr Wɛ̈ɛ̈r ka cï Gɔ̈t ku Wɛ̈ɛ̈r Thok (TIS) në telefuun 131 450 ku thiɛ̈c LawAccess.​