LawAccess NSW

آیا به کمک حقوقی نیاز دارید؟

با LawAccess NSW شروع کنید

به شماره 1300 888 529 تلفن بزنید

www.lawaccess.nsw.gov.au

من در مورد موضوعات زیر به کمک حقوقی نیاز دارم:

 • خانوادهام
 • خشونت خانگی و خانوادگی
 • بدهیام
 • رفتن به دادگاه
 • جریمهام
 • شغلم
 • همسایهام
 • از پیش برنامه ریزی کنید - وصیتنامه، وکالتنامه، قیمومیت مداوم

با LawAccess NSW شروع کنید، یک سرویس رایگان دولتی برای کسانی که در NSW مسئله حقوقی دارند.

از LawAccess NSW آنلاین دیدن کنید

 • برای یافتن اطلاعات در باره طیف گستردهای از موضوعات حقوقی از این سایت دیدن کنید www.lawaccess.nsw.gov.au

به LawAccess NSW تلفن بزنید

1300 888 529

 • برای دریافت اطلاعات حقوقی از طریق تلفن
 • برای گرفتن ارجاع به به یک سرویس حقوقی اگر به کمک بیشتر نیاز دارید
 • در برخی موارد، برای گرفتن رهنمود تلفنی از یکی از حقوقدانان LawAccess NSW

یک مسئله حقوقی را نادیده نگیرید

با LawAccess NSW شروع کنید

از سایت www.lawaccess.nsw.gov.au دیدن کنید
یا
به LawAccess NSW به شماره زیر بین ساعات 9 صبح و 5 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه تلفن بزنید 1300 888 529

برای کمک یک مترجم به شماره 131 450 تلفن کنید و LawAccess NSW را درخواست کنید

اگر ناشنوا هستید یا اشکال شنوایی یا گفتاری دارید با LawAccess NSW از طریق :NRS (National Relay Service) تماس بگیرید: http://www.relayservice.gov.au و LawAccess NSW را به شماره زیر درخواست کنید 529 888 1300.