LawAccess NSW

Cần được trợ giúp về pháp lý?

Hãy bắt đầu với LawAccess NSW
Gọi số 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

Tôi cần được trợ giúp pháp lý về:

 • gia đình tôi
 • Bạo hành trong nhà và trong gia đình
 • nợ của tôi
 • ra tòa
 • tiền phạt của tôi
 • việc làm của tôi
 • hàng xóm của tôi
 • lập kế hoạch trước – di chúc, giấy ủy quyền, người giám hộ dài hạn

Bắt đầu với LawAccess NSW, dịch vụ chính phủ miễn phí dành cho những người gặp vấn đề pháp lý ở NSW.

Truy cập LawAccess NSW trực tuyến

Muốn tìm thông tin về các chủ đề pháp luật khác nhau, truy cập www.lawaccess.nsw.gov.au

Gọi cho LawAccess NSW 1300 888 529

 • Muốn có thông tin pháp lý qua điện thoại
 • Muốn được giới thiệu đến dịch vụ pháp lý nếu quý vị cần được trợ giúp thêm
 • Trong một số trường hợp, để được luật sư LawAccess NSW tư vấn pháp luật qua điện thoại

Đừng làm ngơ vấn đề pháp lý
Hãy bắt đầu với LawAccess NSW

 • ​Truy cập www.lawaccess.nsw.gov.au 
 • Gọi cho LawAccess NSW 9:00 sáng - 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu 1300 888 529
 • Muốn có thông dịch viên, gọi số 131 450 và yêu cầu được tiếp xúc với LawAccess NSW.
 • Nếu bị khiếm thính, lãng tai hoặc bị nói khó, liên lạc với LawAccess NSW qua trung gian NRS (National Relay Service)http://www.relayservice.gov.au và yêu cầu được tiếp xúc với LawAccess NSW qua số 1300 888 529.